Nový vstupný materiál PolyAl

      PolyAl – pre našu GreenCon Recycling Technology žiadny problém recyklovať túto surovinu na 99,9%. Ďakujeme za spoluprácu Tetrapak a vstupný materiál od StoraEnso. 

DOSKA GECON ACOUSTIC ZÍSKALA EPD CERTIFIKÁCIU

  Dosky Gecon Acoustic preukázateľne spĺňajú vysoké štandardy udržateľnosti, ekologickosti a úspory energií.   Znižovanie uhlíkovej stopy a environmentálnej záťaže sme definovali ako jedny z elementárnych kritérií určujúcich vývoj a produkciu našich Gecon dosiek. Environmental Product Declaration (EPD) transparentne informuje o environmentálnych vlastnostiach produktu a jeho vplyve na životné prostredie v každej etape životného cyklu.…

Plastic Free World Conference & Expo

Plastic Free World Conference & Expo sa rýchlo stala nevyhnutnou medzinárodnou konferenciou a výstavou pre každú spoločnosť, ktorá hľadá nové technológie, materiály a riešenia, s cieľom dosiahnuť zníženie plastového odpadu a získať najnovšie inovácie v oblasti podpory obehovej ekonomiky. Podujatie sa koná spolu s výstavou Greener Manufacturing Show a ponúka jedinečnú príležitosť diskutovať o tomto probléme komplexne…

NRSR schválila novelu zákona o odpadoch

Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok 30. 9. 2021 schválila dôležitú novelu zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Táto legislatíva zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom a tiež skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok. Slovensko má cieľ dosiahnuť do roku 2025 60 %-né triedenie a…

Dostupná udržateľnosť pre všetkých

Etický konzum je na vzostupe. V súčasnosti dve tretiny spotrebiteľov na celom svete nakupujú v súlade so svojim presvedčením, čo spôsobuje nárast výdavkov vychádzajúcich z hodnôt. Globálne sa predpokladá, že trh so zelenými technológiami a udržateľnosťou bude aj naďalej exponenciálne rásť. Vyplýva to zo skutočnosti, že už dnes je dopyt po týchto výrobkoch a službách…

Digitálne technológie v odvetviach odpadového hospodárstva

Pokročilé digitálne technológie pomáhajú zlepšiť udržateľnosť európskych systémov odpadového hospodárstva. Podľa zverejneného brífingu Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) môže zvýšené používanie týchto technológií prispieť k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom v celej Európe, k zlepšeniu logistiky, miery recyklácie a k lepšiemu rozhodovaniu spotrebiteľov o nákupe a triedení. Využitie pokročilých technológií v oblasti odpadového hospodárstva a…

Medzinárodný deň čistého ovzdušia

7. september je Organizáciou Spojených národov vyhlásený za Medzinárodný deň čistého ovzdušia. V tento deň všetky členské štáty upriamujú pozornosť na opatrenia zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia. Heslom tohtoročnej kampane je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta,“ ktoré kladie dôraz na zdravotné aspekty znečistenia ovzdušia, ktorými je uprednostnenie potreby zdravého ovzdušia pri zachovaní dostatočného priestoru na riešenie ďalších…

Dosahovanie nulového odpadu je možné, tieto mestá sú toho dôkazom

Ako rastie svetová populácia, rastie aj objem odpadu, ktorý produkuje. Plast je obzvlášť náročný odpadový materiál, pretože je ho veľa a je ťažké ho odbúrať. Existujú mestá, ktoré v snahe dosiahnutia nulového odpadu, zavádzajú systémy, ktoré v prvom rade neprodukujú odpad a hľadajú spôsoby opätovného použitia, znižovania a recyklácie odpadového materiálu. Pozrime sa na tie najekologickejšie…

Nie je odpad ako odpad

Nielen svet gastro-priemyslu, rýchlej módy, živočíšnej a poľnohospodárskej výroby, ale aj svet stavebníctva, čelí čoraz naliehanejším otázkam spojeným s ekológiou. Niekoľko divokých desaťročí takmer nekontrolovaných výrobných procesov, podporených bezbrehým konzumom a obrovským dopytom spoločnosti, majú za následok situáciu, pred akou dnes ľudstvo stojí. Situáciu, ktorú už nie je možné ignorovať, ale je nutné ju okamžite riešiť. Zredukovať…

MŽP reaguje na správu o klimatickej zmene

V Parížskej dohode z roku 2015 sa krajiny zaviazali udržať globálne oteplenie maximálne na 1,5 – 2 °C. Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) však zverejnil alarmujúcu hodnotiacu správu o klimatickej zmene, ktorá upozorňuje, že ľudstvo už presiahlo hodnoty koncentrácie CO2 v atmosfére stanovené pre rok 2030. MŽP reaguje na túto správu a definuje konkrétne…

Už nie je čas na zdržiavanie a ospravedlňovanie

Ľudská činnosť spôsobuje obrovské a v mnohých prípadoch aj nezvratné zmeny podnebia. Mnohé štúdie varujú pred čoraz extrémnejšími horúčavami, suchom a záplavami a pred alarmujúcim teplotným limitom. Vedci však tvrdia, že katastrofe sa dá vyhnúť, ak ľudstvo bude rýchlo konať. Existuje nádej, že podstatné zníženie emisií skleníkových plynov by mohlo stabilizovať rastúce teploty. Generálny tajomník…

Recyklované vs. recyklovateľné

V súčasnosti sa stále častejšie dostáva do popredia trend striedmejšieho nákupu nových vecí a zvyšuje sa hodnota opätovného použitia a recyklácie. S výrazmi recyklovateľné a recyklované sa verejnosť bežne stretáva a ich význam sa zdá byť jasný a zreteľný. Oba v sebe nesú význam recyklácie a ekológie, ale každé iným spôsobom.   Recyklovateľné – možné opätovne použiť na výrobu…

Dlho očakávaný legislatívny balík Fit for 55

Európska komisia (EK) zverejnila dlho očakávaný legislatívny balík, ktorý nazvala Fit for 55. Jeho najdôležitejším cieľom je dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990, zmierniť dôsledky klimatickej krízy a podporiť obehové hospodárstvo. Balík Fit for 55 pozostáva z 15 legislatívnych návrhov, ktoré dôsledne…

Využitie recyklovaného plastového odpadu každým rokom rastie

Plastový odpad je neprijateľný v akomkoľvek odvetví. Globálne problémy si vyžadujú globálne prístupy a globálne riešenia. Na vyriešenie problému plastového odpadu a na vývoj inovatívnych a udržateľných riešení sú potrebné silné partnerstvá. Kooperáciou všetkých subjektov vyskytujúcich sa počas celého životného cyklu plastových produktov, sa vytvoril systematický rámec na podporu obehového hospodárstva plastov, ako aj kolektívny plán na urýchlenie európskej…

Nový systém zálohovania PET fliaš a plechoviek

Od 1. januára 2022 sa výrazným spôsobom zmení náš pohľad na hodnotu plastových fliaš a plechoviek. Slovensko sa stane prvou krajinou v regióne, ktorá spustí systém zálohovania. Desiatky krajín po celom svete už dnes fungujú systémom, v ktorom ľudia dostávajú za odovzdanú plastovú fľašu či plechovku vratnú zálohu. Po dlhých mesiacoch príprav sa k tomuto…

Zelená linka má za sebou prvý rok

Zelená linka ministerstva životného prostredia (MŽP) má za sebou prvý rok činnosti. Verejnosť prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu – Zelenej linky MŽP nahlásila takmer 2500 podaní z nezákonného poškodzovania životného prostredia. Občania nahlasujú čierne skládky, nezákonnú manipuláciu s odpadom, výruby v lesoch, ako aj podozrenia zo znečisťovania ovzdušia alebo vôd. Verejnosť dostala jedinečnú možnosť bezplatne nahlasovať…

Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty – výzvy a príležitosti

Tradičné plastové výrobky akými sú nákupné tašky, plastové obaly či poháre, sú čoraz častejšie nahradzované výrobkami, ktoré sú kompostovateľné alebo biologicky rozložiteľné. Vo všeobecnosti je tento postup považovaný za ekologickejšie riešenie. Je však šetrné k životnému prostrediu? Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) jasnejšie označovanie a lepšie povedomie verejnosti zefektívnia správne zneškodňovanie týchto „šetrnejších“ plastov, aby nespravili…

Európsky zelený týždeň

Európska komisia dnes odštartovala podujatie Európsky zelený týždeň, ktorého hlavnou témou je Akčný plán EU zameraný na dosiahnutie nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. Tento plán je kľúčovým projektom Európskeho zeleného dohovoru, ktorý Európska komisia predstavila na jar tohto roku a stanovuje integrovanú víziu znížiť do roku 2050 znečistenie na úroveň, ktorá neškodí ľudskému zdraviu a prírodným ekosystémom.…

Race to Zero in Slovakia: Business

Poďakovanie od britského veľvyslanca   18. marca 2021 sa v Bratislave konala virtuálna konferencia Race to Zero in Slovakia: Business, ktorá je globálnou kampaňou podloženou vedeckými cieľmi a zaväzuje podniky, mestá, regióny, investorov a univerzity k dosiahnutiu čistých nulových emisií najneskôr do roku 2050. Organizátormi bolo Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR a Britská obchodná komora…

Green technologies for Slovakia

AHK Slowakei privíta 19. mája Delegáciu bavorských spoločností na Slovensku. Cieľom podujatia je vytvorenie a podpora vzájomnej spolupráce, obchodných kontaktov a vzťahov medzi bavorskými a slovenskými spoločnosťami v oblasti zelených technológií pre Slovensko. Počas odborných prednášok predstavia slovenskí experti / panelisti potenciál a príležitosti na slovenskom trhu v oblasti zelených technológií bavorskému a slovenskému odbornému…

MŽP SR vypísalo tender na informačný systém odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo verejné obstarávanie na nový informačný systém odpadového hospodárstva za takmer 19,2 milióna eur bez DPH. Štátna správa, samospráva, podnikatelia a verejnosť majú vďaka nemu získať komplexný prístup k údajom o vzniku a nakladaní s odpadom, o recyklačných a spaľovacích zariadeniach, skládkach odpadov a zberných dvoroch. „Ak chceme byť úspešní v znižovaní odpadu a najmä v recyklácii, ak chceme…

Ján Budaj: Ľudia si zaslúžia pravdivé informácie o kvalite ovzdušia

Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení aj v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorej cieľom je zrozumiteľnou formou informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na Slovensku. „Chceme lepšiu osvetu a informovanosť o stave ovzdušia na Slovensku. Webová stránka dnesdycham.sk sama o sebe nezastaví znečistenie, ktoré plynie do ovzdušia. Som však presvedčený, že iba informovaní ľudia budú podporovať…

Minister Budaj podporuje zelenú obnovu Európy

Ministri európskej dvadsaťsedmičky, ktorí sú zodpovední za ochranu životného prostredia, sa dnes zúčastnili videokonferencie. Najdôležitejšími témami rokovania boli Európska zelená dohoda, podpora obehového hospodárstva a biologickej rozmanitosti všetkých foriem života. Slovenskú republiku na online zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ prvýkrát zastupoval Ján Budaj. Minister Budaj sa hneď v úvode poďakoval chorvátskemu predsedníctvu za prípravu…

Zelený reštart ekonomiky

Stanovisko ministra životného prostredia k iniciatíve 13 ministrov životného prostredia štátov EÚ, ktoré vydali na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky   Minister životného prostredia Ján Budaj konzultoval postoje k tejto iniciatíve na prvom rokovaní vlády po Veľkej noci s ministrom zahraničných vecí, a dnes, 15. apríla sa obrátil na členov vlády so žiadosťou, aby vláda SR…