Dosky Gecon Acoustic preukázateľne spĺňajú vysoké štandardy udržateľnosti, ekologickosti a úspory energií.

 

Znižovanie uhlíkovej stopy a environmentálnej záťaže sme definovali ako jedny z elementárnych kritérií určujúcich vývoj a produkciu našich Gecon dosiek.

Environmental Product Declaration (EPD) transparentne informuje o environmentálnych vlastnostiach produktu a jeho vplyve na životné prostredie v každej etape životného cyklu.

Získaním EPD certifikácie dnes môžeme spoľahlivo garantovať, že naše Gecon dosky dokážu plnohodnotne obstáť aj v podmienkach konkurencie s vysokými nárokmi na udržateľnosť zdrojov, ekologické obstarávanie ako aj úsporu energií.

Zároveň vieme našim odberateľom preukázateľne zaručiť, že Gecon dosky spĺňajú podmienky a kritériá definované v rámci certifikačných systémov BREEAM a LEED.

EPD certifikácia bola udelená na základe výsledkov LCA analýzy životného cyklu produktu, vypracovanej v súlade s normami EN 15804+A2, ISO 14040:2006, ISO14044:2006, ISO 14025:2010 a požiadavkami PCR.