V Parížskej dohode z roku 2015 sa krajiny zaviazali udržať globálne oteplenie maximálne na 1,5 – 2 °C. Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) však zverejnil alarmujúcu hodnotiacu správu o klimatickej zmene, ktorá upozorňuje, že ľudstvo už presiahlo hodnoty koncentrácie CO2 v atmosfére stanovené pre rok 2030.

MŽP reaguje na túto správu a definuje konkrétne opatrenia, ktoré budú rozpracované v dokumente Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy (NAP), ako aj v historicky prvom zákone o klíme či nízkouhlíkovej transformácii.

Plán obnovy vyčlení 37% financií na klimatické opatrenia, v rámci ktorých bude prioritou najmä podpora obnoviteľných zdrojov energie, „zelená obnova budov“, modernizácia železníc, dekarbonizácia priemyslu, podpora alternatívnych palív ako aj adaptačné opatrenia.

Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) sa zameria na 7 špecifických oblastí: vodný režim a vodné hospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie a zdravá populácia, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia. Súčasťou dokumentu budú opatrenia, ktoré prispejú k eliminácii pôdnej erózie v lesoch, zníženiu citlivosti lesov na sucho, ako aj k zníženiu rizika lesných požiarov.

Historicky prvý zákon o klíme stanoví spôsoby ako zbaviť Slovensko emisií, spôsobujúcich globálne otepľovanie do roku 2050. Navrhovaný zákon má doviesť Slovensko do éry uhlíkovej neutrality a previesť ho obdobím zmeny klímy, ktoré už nastalo, a bez ohľadu na prijaté opatrenia bude pokračovať ešte niekoľko desaťročí.

Slovensko sa zaviazlo do roku 2023, resp. 2025 ukončiť výrobu elektrickej energie a tepla z uhoľných zdrojov, k čomu má prispieť transformácia regiónu Hornej Nitry. Nízkouhlíkovej transformácii priemyslu pomôže Modernizačný fond. Investície z neho budú smerovať na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. V najbližších dvoch rokoch by mali byť financované najmä projekty z oblasti teplárenstva a na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie. Neskôr sa počíta aj s podporou projektov z oblasti priemyslu pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií.

MŽP sa chce zamerať aj na územné plánovanie, ktoré zlepší kvalitu života ľudí a životného prostredia. Správne fungujúce územné plánovanie zvýši klimatickú odolnosť krajiny a zlepší jej schopnosť adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy ako sú prívalové dažde, alebo tornáda. V oblasti vodného hospodárstva prispeje k zdokonaleniu manažmentu vody, k zmenšeniu odtoku vody a eliminácii pôdnej erózie vo voľnej krajine.

 


Zdroj: text: MŽP podporuje ambiciózne klimatické ciele (minzp.sk)                                                                                                                         foto: Úžasné obrázky zdarma – Pixabay