Zelená linka ministerstva životného prostredia (MŽP) má za sebou prvý rok činnosti. Verejnosť prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu – Zelenej linky MŽP nahlásila takmer 2500 podaní z nezákonného poškodzovania životného prostredia. Občania nahlasujú čierne skládky, nezákonnú manipuláciu s odpadom, výruby v lesoch, ako aj podozrenia zo znečisťovania ovzdušia alebo vôd. Verejnosť dostala jedinečnú možnosť bezplatne nahlasovať envirokriminalitu, ale zároveň aj získať informácie o environmentálnej legislatíve a o problematike životného prostredia. Zelená linka vznikla 5. júna 2020, symbolicky na Svetový deň životného prostredia.

Najviac podaní súviselo s odpadmi – 148 podnetov, chránených území a výrubu drevín – 119 podnetov, ovzdušia a posudzovania vplyvov rôznych činností na životné prostredie – 80 podnetov. Znečisťovania vody sa týkalo 79 podnetov a ochrany rastlín a živočíchov 34 podnetov.

Kvalifikované podnety posudzujú odborníci z oblasti práva, environmentalistiky či chémie. Zelená linka koordinuje, prepája štátne inštitúcie s akademickou obcou a mimovládnymi organizáciami, prostredníctvom výmeny informácií, ktoré napomáhajú odhaľovať environmentálnu kriminalitu.

Na zelenú linku sa môžu občania obracať s dopytom po informáciách a so svojimi podnetmi telefonicky na čísle 0800 144 440, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy zelena.linka@enviro.gov.sk.

 

 

 


Zdroj: text: Zelená linka má za sebou prvý úspešný rok (minzp.sk), foto: Free Stock Photos · Pexels