Ako rastie svetová populácia, rastie aj objem odpadu, ktorý produkuje. Plast je obzvlášť náročný odpadový materiál, pretože je ho veľa a je ťažké ho odbúrať. Existujú mestá, ktoré v snahe dosiahnutia nulového odpadu, zavádzajú systémy, ktoré v prvom rade neprodukujú odpad a hľadajú spôsoby opätovného použitia, znižovania a recyklácie odpadového materiálu. Pozrime sa na tie najekologickejšie mestá z celého sveta, ktoré v rámci dosiahnutia nulového odpadu dosahujú najväčší pokrok.

Kamikatcu, Japonsko – mesto v blízkosti centra Tokušimy na ostrove Šikoku už takmer 20 rokov pracuje na eliminácii odpadu. Obyvatelia dodržujú prísne recyklačné pravidlá vrátane triedenia odpadu v rámci 45 rôznych typov recyklácie. Veci, ktoré sa nedajú zrecyklovať, sú poslané do miestnych obchodov, kde je tovar „z druhej ruky“ zadarmo. Do roku 2016 mesto recyklovalo 81% odpadu v porovnaní s celkovým priemerom recyklácie v Japonsku, ktorá predstavovala len približne 20%.

Alaminos, Filipíny – V roku 2009 bolo prijatých niekoľko opatrení na podporu dodržiavania zákona zakazujúceho otvoreného spaľovania a skládkovania odpadu. Obyvateľom bolo poskytnuté vzdelávanie o kompostovaní a separácii odpadu. Tak isto boli zriadené malé triediace zariadenia, aby sa uľahčila lokálna recyklácia. Po 2 rokoch úsilia prieskum zistil, že 88% opýtaných obyvateľov praktizuje separáciu odpadu. Plasty, ktoré nemožno recyklovať, sa rozdrvia a použijú na výstavbu chodníkov, ktoré prechádzajú okolo radnice, ako aj na tehly, ktoré sú súčasťou katedrály v Alaminose.

Austin, USA – toto mesto sa snaží o dosiahnutie stavu bez odpadu do roku 2040 a má vypracovaný komplexný plán. Opatrenia zahŕňajú zavedenie povinných programov kompostovania a recyklácie, pričom vlastníci nehnuteľností sú povinní poskytnúť prístup k recyklačným službám všetkým nájomcom a zamestnancom. Austin sa tiež zameral na komerčných používateľov, ktorí produkujú 85% z celkového odpadu. Napríklad od roku 2015 všetky stavebné projekty s rozlohou viac ako 1500 m2 musia opätovne použiť alebo zrecyklovať aspoň 50% všetkého stavebného odpadu.

Capannori, Italy – mestská rada v Capannori bola prvou v Európe, ktorá v roku 2007 prijala stratégiu nulového odpadu. Prvým krokom bola schéma zberu „od dverí k dverám“ zameraná na zlepšovanie  presnosti separácie odpadu. Obec tiež zaviedla tarifu Pay As You Throw, ktorá zvýšila náklady na zber odpadu, čo spôsobilo, že sadzby separácie miestnych zdrojov skočili na 90%. Mesto ušetrilo v roku 2009 viac ako 2 milióny EUR znížením množstva odpadu odosielaného na skládku a tieto úspory boli reinvestované do hnutia s nulovým odpadom.

Flámsko, Belgicko – tento región posúva „zero waste súťaž“ na úplne inú úroveň. V roku 2003 už splnil cieľ EÚ 2020 recyklovať 50% tuhého komunálneho odpadu. Tento región pracuje na obehovom hospodárstve, systéme, v ktorom sú materiály pred likvidáciou opätovne použité a recyklované toľkokrát, koľkokrát je to možné. Výrobcovia sú vedení k tomu, aby v prvom rade produkovali menej odpadu a sú finančne zodpovední za svoje výrobky, v momente keď sa stanú odpadom, čo im umožňuje vytvárať schémy spätného odberu. V roku 2018 tento región separoval 70% vytriedeného odpadu a v súčasnosti sa zameriava na zlepšenie predchádzania vzniku odpadu do roku 2022.

Seattle, USA – Toto mesto prijalo stratégiu nulového odpadu v roku 2010. Od roku 2007 do roku 2017 vyprodukovaný odpad klesol z 1,24 kg na 1,01kg na obyvateľa za deň. Materiál odoslaný na skládku od roku 2000 neustále klesá, zatiaľ čo miera recyklácie v meste rastie. Seattle vykonal tieto vylepšenia prostredníctvom povinnej recyklačnej politiky pre bytové a komerčné generátory, pričom za nedodržanie tohto opatrenia hrozili pokuty.

Aj keď ešte žiadne mesto nie je skutočne bez odpadu, tieto príklady ukazujú, čo je možné dosiahnuť prostredníctvom politiky, práva a zapojenia komunity. Svet, v ktorom sa väčšina plastov redukuje, opätovne používa alebo recykluje, sa stáva realitou v každom meste, ktoré vykročí na cestu nulového odpadu.

 

 

 


Zdroj: text: Could these be the first zero-waste cities? (endplasticwaste.org)                                                                                                       foto: 350+ Free Bank Images [HQ] | Download Free Pictures On Unsplash