7. september je Organizáciou Spojených národov vyhlásený za Medzinárodný deň čistého ovzdušia. V tento deň všetky členské štáty upriamujú pozornosť na opatrenia zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia. Heslom tohtoročnej kampane je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta,“ ktoré kladie dôraz na zdravotné aspekty znečistenia ovzdušia, ktorými je uprednostnenie potreby zdravého ovzdušia pri zachovaní dostatočného priestoru na riešenie ďalších kritických otázok, ako sú zmena klímy, zdravie ľudí a planéty, ako aj ciele trvalo udržateľného rozvoja.

 

Znečistenie ovzdušia prináša dva základné problémy

Vplyv na zdravie – drobné prachové častice v ovzduší prenikajú hlboko do našich pľúc, krvného obehu a tiel. Tieto znečisťujúce látky sú zodpovedné za približne jednu tretinu úmrtí na mŕtvicu, chronické ochorenia dýchacích ciest a rakovinu pľúc, ako aj za štvrtinu úmrtí na infarkt. Prízemný ozón, produkovaný interakciou mnohých rôznych znečisťujúcich látok na slnečnom svetle, je tiež príčinou astmy a chronických respiračných chorôb.

Vplyv na klímu – tuhé látky znečisťujúce klímu patria medzi tie, ktoré sú najviac spojené s otepľovaním planéty a účinkami na zdravie. Oxid uhličitý, ozón, metán, oxid dusičitý ale aj mnohé iné zlúčeniny plynu alebo tuhých častíc známe ako „látky spôsobujúce zmenu klímy“ majú vplyv na množstvo slnečnej energie, ktorú si Zem zachováva, a množstvo, ktoré odráža naspäť do vesmíru.

 

Európska environmentálna agentúra v roku 2018 informovala, že v Európe zomrelo predčasne 417 000 ľudí z dôvodu vysokej koncentrácie drobných prachových častíc v ovzduší. Na Slovensku toto číslo predstavuje približne 5 000 predčasných úmrtí.

V súvislosti s prekročením hraničných hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko od roku 2009 konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite ovzdušia. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska kvôli zlej kvalite ovzdušia, spôsobenej vysokou úrovňou prachových častíc (PM10). Najvýznamnejším zdrojom takéhoto znečisťovania je vykurovanie domácností tuhým palivom. V súvislosti s tým Ministerstvo životného prostredia novelizuje právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia a nová legislatíva prinesie prísnejšie požiadavky na štátnu správu, samosprávu, ako aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. Okrem toho sa pripravuje aj nová energetická obnova rodinných domov a rozširovanie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj: text: Ovzdušie na Slovensku vyžaduje pozornosť širokej verejnosti (minzp.sk), International Day of Clean Air for blue skies | United Nations, Zmena klímy a ovzdušie — Európska environmentálna agentúra (europa.eu), foto: Úžasné obrázky zdarma – Pixabay